Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203535
ID oznámenia: 
16890
titul, meno, priezvisko: 
Ing. FRANTIŠEK BARNÁŠ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SAD PREŠOV, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(DMM ASC. S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
PARCELA 16221/137, 16223/5; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 15458; podiel: 1/33 BSM
PARCELA 16222/4; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 15459; podiel: 1/33 BSM
PARCELA 16221/135, 16227/7; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 15462; podiel: 1/33 BSM
PARCELA 16225/7, 16225/10, 16225/11, 16225/12; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 15712; podiel: 1/33 BSM
PARCELA 16225/26, 16225/46; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 16150; podiel: 1/1 BSM
RODINNÝ DOM NA PARCELE 16225/46; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 16150; podiel: 1/1 BSM
PARCELA 16223/8, 16225/8, 16225/44, 16225/45; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 16258; podiel: 1/33 BSM
PARCELA 16223/1, 16223/7; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 17056; podiel: 1/33 BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: PEUGEOT, rok výroby: 2009, podiel: BSM
NÁKLADNÉ VOZIDLO, továrenská značka: CITROEN, rok výroby: 2008, podiel: BSM
MOTOCYKEL, továrenská značka: YAMAHA, rok výroby: 2017, podiel: BSM
MOTOCYKEL, továrenská značka: KAWASAKI, rok výroby: 2017, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V S.R.O., podiel: 1/4
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->