Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC162039
ID oznámenia: 
18181
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. FILIP HLUBOCKÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
17265 € (z výkonu verejnej funkcie), 132245 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
GENERÁLNY RIADITEĽ
(ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, A.S.)
požitky: SLUŽOBNÝ AUTOMOBIL
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie BRATISLAVA - RAČA; číslo LV: 10120; podiel: BSM
BYT; kat. územie BRATISLAVA RAČA; číslo LV: 10120; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie BRATISLAVA RAČA; číslo LV: 10296; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie BRATISLAVA - RAČA; číslo LV: 10296; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie BRATISLAVA RAČA; číslo LV: 10858; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2015, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 20. 12. 2012
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 12. 01. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->