Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203443
ID oznámenia: 
15626
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. EVA STRIEŽOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V ŽIARI NAD HRONOM)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRÁVNATÉ PLOCHY A LESNÝ POZEMOK; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1779, 1856, 1758; podiel: 3/144, 3/144, 3/144
TRÁVNATÉ PORASTY A LESNÝ POZEMOK; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1561, 1546, 1485; podiel: 1/48, 1/16, 3/144
TRÁVNATÉ PLOCHY A LESNÉ POZEMKY; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1484, 1481, 1451; podiel: 3/144, 15/1152, 1/864
TRÁVNATÉ PORASTY A LESNÝ POZEMOK; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1299, 1040, 954; podiel: 1/16, 1/96, 75/17700
TRÁVNATÉ PORASTY A LESNÝ POZEMOK; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1829, 1780, 1843; podiel: 3/144, 3/144, 1/496
TRÁVNATÉ PORASTY A LESNÝ POZEMOK; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1759; podiel: 3/144
TRÁVNATÉ PORASTY A LESNÝ POZEMOK; kat. územie RYBÁRE; číslo LV: 1133; podiel: 505/179651
TRÁVNATÉ PORASTY A LESNÝ POZEMOK; kat. územie ZVOLENSKÁ SLATINA; číslo LV: 2853; podiel: 75/17700
TRÁVNATÉ PORASTY A LESNÝ POZEMOK; kat. územie MÔŤOVÁ; číslo LV: 4050, 5094, 4928; podiel: 3/190, 15/1152, 75/17700
BYT; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 5113; podiel: 1/1
BYT; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 4734; podiel: 1/1
TRÁVNATÉ PORASTY A LESNÝ POZEMOK; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1296, 1161, 1122; podiel: 1/92, 1/288, 1/288
TRÁVNATÉ PORASTY A LESNÝ POZEMOK; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1120, 1073, 1065; podiel: 1/96, 1/64, 1/32
TRÁVNATÉ PORASTY A LESNÝ POZEMOK; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1043, 1062, 1033; podiel: 40/5120, 1/96, 1/192
TRÁVNATÉ PORASTY A LESNÝ POZEMOK; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1424, 1326, 1325; podiel: 3/144, 1/496, 6/13824
TRÁVNATÉ PORASTY A LESNÝ POZEMOK; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1311, 1310; podiel: 2142/14515200
TRÁVNATÉ PORASTY A LESNÝ POZEMOK; kat. územie LIESKOVEC; číslo LV: 1193, 1237, 1238; podiel: 1/32, 1/96, 1/96
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: SUZUKI, rok výroby: 2009, podiel: MAJITEĽ
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->