Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203276
ID oznámenia: 
15457
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. EVA POLERECKÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (JADROVÁ A VYRAĎOVACIA SPOLOČNOSŤ,A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ SPOL.
(PRO-CARGO S.R.O.)
SZČO
(EVA POLERECKÁ)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANKYŇA
(MESTO NOVÉ ZÁMKY)
požitky: ODMENA-PLAT
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZAST. PLOCHA NÁDVORIE,ZÁHRADA,RODINNÝ DOM,GARÁŽ; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 3119; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
ZARIADENIE DOMU, podiel: 50%
UMELECKÉ DIELA, podiel: 50%
ŠPERKY, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
MAJETKOVÝ PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 50%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 14. 08. 2011
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->