Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202811
ID oznámenia: 
16241
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. ÉVA HORTAI
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (DOZORNÁ KOMISIA FONDU NA PODPORU KULTÚRY NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN)
člen dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ADVOKÁT
(JUDR. ÉVA HORTAI)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(UNIVERZITA J. SELYEHO)
požitky: NIE
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(PRO SELYE UNIVERZITAS N.O.)
požitky: NIE
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(JÓKAIHO NADÁCIA-JÓKAI ALAPÍTVÁNY)
požitky: NIE
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(KOMÁRNO A OKOLIE N.F.)
požitky: NIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT V OBYTNOM DOME; kat. územie KOMÁRNO; číslo LV: 7143; podiel: 1/1
POZEMOK, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KOMÁRNO; číslo LV: 7143; podiel: 7904/443576
GARÁŽ; kat. územie KOMÁRNO; číslo LV: 10836; podiel: 1/1
STAVBA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 68; podiel: 1/6
POZEMOK ZASTAVANÝ STAVBOU; kat. územie GBELCE; číslo LV: 68; podiel: 1/6
POZEMOK, LESNÝ POZEMOK; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1055; podiel: 5760Z47520
ZÁHRADA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1446; podiel: 1/3
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1446; podiel: 1/3
LESNÝ POZEMOK; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1448; podiel: 3/4
LESNÝ POZEMOK; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1450; podiel: 1/4
LESNÝ POZEMOK; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1450; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1450; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1450; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1450; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1450; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1450; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1450; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1450; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1450; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1450; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1451; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1451; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1451; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1451; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1451; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1451; podiel: 1/2
LESNÝ POZEMOK; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1509; podiel: 720/5940
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1519; podiel: 72/594
LESNÝ POZEMOK; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1520; podiel: 32/576
LESNÝ POZEMOK; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1520; podiel: 32/576
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1795; podiel: 8843520/83026944
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1795; podiel: 8843520/83026944
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1795; podiel: 8843520/83026944
LESNÝ POZEMOK; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1836; podiel: 5760/47520
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1836; podiel: 5760/47520
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 2009; podiel: 5760/47520
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 2102; podiel: 12/99
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 2102; podiel: 12/99
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 2102; podiel: 12/99
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 2102; podiel: 12/99
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 2105; podiel: 2640/23760
LESNÝ POZEMOK; kat. územie GBELCE; číslo LV: 2135; podiel: 5760/47520
LESNÝ POZEMOK; kat. územie GBELCE; číslo LV: 2135; podiel: 5760/47520
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 3107; podiel: 5760/47520
ORNÁ PÔDA; kat. územie GEBLCE; číslo LV: 3107; podiel: 5760/47520
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 3107; podiel: 5760/47520
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 3107; podiel: 5760/47520
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 3107; podiel: 5760/47520
LESNÝ POZEMOK; kat. územie GBELCE; číslo LV: 2324; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 2324; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 3113; podiel: 5760/47520
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 3113; podiel: 5760/47520
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 3113; podiel: 5760/47520
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 3113; podiel: 5760/47520
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 3113; podiel: 5760/47520
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 3113; podiel: 5760/47520
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 3113; podiel: 5760/47520
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 3113; podiel: 5760/47520
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 3113; podiel: 5760/47520
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 3113; podiel: 5760/47520
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 3113; podiel: 5760/47520
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 3149; podiel: 106513857/999999
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 3372; podiel: 5760/47520
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1521; podiel: 32/576
ORNÁ PÔDA; kat. územie GBELCE; číslo LV: 1521; podiel: 32/579
ZÁHRADA; kat. územie GBELCE; podiel: 1/3
ROZOSTAVANÁ STAVBA; kat. územie GBELCE; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2018, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
STAVEBNÉ SPORENIA, podiel: 1/1
PENIAZE NA ÚČTOCH V PEŇAŽNOM ÚSTAVE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->