Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202606
ID oznámenia: 
16597
titul, meno, priezvisko: 
PhDr. EVA HEČKOVÁ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SPOLOČNOSŤ PRE SKLADOVANIE A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 11349; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 11349; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 11349; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 11349; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 11349; podiel: BSM
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6366; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6367; podiel: 259/10000
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6366; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6367; podiel: 251/10000
ORNÁ PÔDA; kat. územie OSČADNICA; číslo LV: 11425; podiel: BSM
ZÁHRADY; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6367; podiel: 259/10000
ZÁHRADY; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6367; podiel: 251/10000
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie KYSUCKÝ LIESKOVEC; číslo LV: 1542; podiel: 1/32
LESNÝ POZEMOK; kat. územie LODNO; číslo LV: 1270; podiel: 1/32
ORNÁ PÔDA; kat. územie KYSUCKÝ LIESKOVEC; číslo LV: 3003; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie LODNO; číslo LV: 957; podiel: 226/4320
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚČTY V BANKE, podiel: 1/1
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->