Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203549
ID oznámenia: 
16227
titul, meno, priezvisko: 
Ing. EVA GULIKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (EKOFOND, N.F., NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA EF, NADÁCIA SPP)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
3-IZBOVÝ BYT; kat. územie BR4TISLAVA - RUŽINOV; číslo LV: 3931; podiel: 1/1
2-IZBOVÝ BYT; kat. územie BRATISLAVA - RUŽINOV; číslo LV: 3931; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR - GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA - RUŽINOV; číslo LV: 3931; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BRATISLAVA - RUŽINOV; číslo LV: 7296; podiel: 11159 %
GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA - RUŽINOV; číslo LV: 2256; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BRATISLAVA - RUŽINOV; číslo LV: 7298; podiel: 1/318
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BRATISLAVA - RUŽINOV; číslo LV: 7299; podiel: 1/2
BYT; kat. územie BRATISLAVA - RUŽINOV; číslo LV: 4832; podiel: 1/6
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BRATISLAVA - RUŽINOV; číslo LV: 7342; podiel: 1236/600000
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BERNOLÁKOVO; číslo LV: 5965; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie SEKULE; číslo LV: 4357; podiel: 1/4
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2013, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->