Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
C162064
ID oznámenia: 
15785
titul, meno, priezvisko: 
PaedDr. ÁRPÁD ÉRSEK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen vlády Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
55279 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie DOBRHOŠŤ; číslo LV: 388; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM, GARÁŽ, ZÁHRADA; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 654; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 3198; podiel: 50%
POLYFUNKČNÁ BUDOVA; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 2229; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ČILISTOV; číslo LV: 1395; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČILISTOV; číslo LV: 1428; podiel: 100 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČILISTOV; číslo LV: 1352; podiel: 100 %
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie MLIEČNO; číslo LV: 1131; podiel: 100 %
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie MLIEČNO; číslo LV: 1369; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PÔŽIČKA, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
NÁRAMKOVÉ HODINKY, dátum prijatia: 22. 06. 2019
OBRAZ, dátum prijatia: 22. 06. 2019

Deň v parlamente

<- ->