Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202957
ID oznámenia: 
17007
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. EMÍLIA MULLEROVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB, BRATISLAVA)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB PIEŠŤANY )
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA prof. MARYLAYA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie KREMNICA; číslo LV: 1704; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KREMNICA; číslo LV: 1704; podiel: 1/1
ZÁHRADY; kat. územie KREMNICA; číslo LV: 1704; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA NA DOM, podiel: 1/1, dátum vzniku: 01. 01. 2007
LEASING AUTA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 21. 07. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2016
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->