Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC162081
ID oznámenia: 
15718
titul, meno, priezvisko: 
Ing. EMIL PIŠTA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SZRB,A.S.)
príjmy za rok 2019: 
39234 € (z výkonu verejnej funkcie), 70089 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SZRB,A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NÁMESTNÍK GR
(SZRB.A.S.)
požitky: PLAT
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie DUNAJSKÁ LUŽNÁ; číslo LV: 1061; podiel: 1/2
ZÁHRADY A ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie DUNAJSKÁ LUŽNÁ; číslo LV: 1061; podiel: 1/2
BYT; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 3281; podiel: 1/2
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 4564; podiel: 1/2
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 4513; podiel: 1/4
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES BENZ, rok výroby: 2017, podiel: 1/2
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES BENZ, rok výroby: 2012, podiel: 1/2
ZARIADENIA NEHNUTEĽNOSTI, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÁ HOTOVOSŤ V BANKE, podiel: 1/2
FINANČNA HOTOVOSŤ, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->