Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD203362
ID oznámenia: 
16405
titul, meno, priezvisko: 
Ing. EMANUEL OLŠAVSKÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
likvidátor (VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK, NOVÉ MESTO N/VÁHOM, Š.P. V LIKVIDÁCII)
likvidátor (POZEMNÉ STAVBY KOŠICE, Š.P. V LIKVIDÁCII)
likvidátor (SLOVENSKÝ ENERGETICKÝ PODNIK, Š.P. V LIKVIDÁCII)
likvidátor (BANE SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Š.P. V LIKVIDÁCII)
likvidátor (VÝHODOSLOVENSKÉ KAMEŇOLOMY A ŠTRKOPIESKY, Š.P. V LIKVIDÁCII)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie POROSTOV; číslo LV: 1442; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIE; kat. územie POROSTOV; číslo LV: 465; podiel: 40/4392
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie BUNKOVCE; číslo LV: 486; podiel: 560/349440
ORNÁ PÔDA; kat. územie BUNKOVCE; číslo LV: 473, 472, 300, 298; podiel: 1680/349440
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie BUNKOVCE; číslo LV: 398; podiel: 4/832
ORNÁ PÔDA; kat. územie BUNKOVCE; číslo LV: 322, 373; podiel: 34/2400
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, RODINNÝ DOM; kat. územie KOŠICKÁ NOVÁ VES; číslo LV: 639, 1584; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PETROVCE; číslo LV: 1085; podiel: 1/2
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie JELŠAVA; číslo LV: 2307; podiel: 1/2
OSTATNÁ PLOCHA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ČIERNA N/ TISOU; číslo LV: 535; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie BUNKOVCE; číslo LV: 107,263, 180; podiel: 120/2400, 1/4 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie BUNKOVCE; číslo LV: 294, 299; podiel: 720/24481
LESNÉ POZEMKY; kat. územie BUNKOVCE; číslo LV: 429, 478; podiel: 12/444
ORNÁ PÔDA; kat. územie BLATNÉ REMETY; číslo LV: 779, 761; podiel: 120/2400, 1/4
LESNÉ POZEMKY; kat. územie BLATNÉ REMETY; číslo LV: 566; podiel: 12/444
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2018, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->