Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203744
ID oznámenia: 
16451
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ELENA HEGEROVÁ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ POŠTA A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(EBIA S.R.O.)
KOMPLEMENTÁR
(SOLUTIO INSOLVENČNÝ SPRÁVCA, K.S.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
nie
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
HRQ SERVIS SK S.R.O
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SPRÁVCA
(SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM A GARÁŽ S POZEMKAMI; kat. územie SÁSOVÁ; číslo LV: 1645; podiel: 1/1
POZEMKY CKN A EKN; kat. územie TURECKÁ; číslo LV: 689; podiel: 1/1
REKREAČNÁ CHATA A POZEMKY; kat. územie SENEC; číslo LV: 1094; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM S POZEMKAMI; kat. územie FRAGANT; číslo LV: 5282/2019; podiel: 1/1
GARÁŽ S POZEMKOM; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 943; podiel: 1/2
BYT; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 3385; podiel: 1/2
REKREAČNÁ CHATA S POZEMKAMI; kat. územie TURECKÁ; číslo LV: 247; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2014, podiel: 1/1
UMELECKÉ DIELA, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA UČTE V BANKE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 13. 08. 2002
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 14. 11. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2018
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->