Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203398
ID oznámenia: 
16412
titul, meno, priezvisko: 
Ing. EDUARD METKE, CSc.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ JADROVÝ FOND)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
nie
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚRAD VLÁDY SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, GARÁŽ, ZASTAVANÁ PLOCHA, ZÁHRADA; kat. územie SVÄTÝ JUR; číslo LV: 2179; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÁ PLOCHA, ZÁHRADA; kat. územie SVÄTÝ JUR; číslo LV: 1405; podiel: 3/8
GARÁŽ; kat. územie SVÄTÝ JUR; číslo LV: 3608; podiel: 1/1 BSM
RODINNÝ DOM, LETNÁ KUCHYŇA, SKLAD, ZASTAVANÁ PLOCHA, ZÁHRADA; kat. územie SVÄTÝ JUR; číslo LV: 1406; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie SVÄTÝ JUR; číslo LV: 3794; podiel: 400/434
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: FELICIA, rok výroby: 1999, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->