Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202992
ID oznámenia: 
16668
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PAVOL DŽURINA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
44256 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VALNÉ ZHROMAŽDENIE, KONATEĽ
(MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(REGIONÁLNA NEMOCNICA SOBRANCE, N.O.)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB SOBRANCE)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie IŇAČOVCE; číslo LV: 1810; podiel: 1/48
POZEMOK, ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie IŇAČOVCE; číslo LV: 1811; podiel: 1/48
POZEMOK, ORNÁ PÔDA; kat. územie IŇAČOVCE; číslo LV: 1812; podiel: 1/48
POZEMOK, ORNÁ PÔDA; kat. územie IŇAČOVCE; číslo LV: 1372; podiel: 3/24
POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie IŇAČOVCE; číslo LV: 1458; podiel: 1/1
POZEMOK, ORNÁ PÔDA; kat. územie IŇAČOVCE; číslo LV: 1808; podiel: 1/48
POZEMOK, ORNÁ PÔDA; kat. územie IŇAČOVCE; číslo LV: 1809; podiel: 1/48
POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie IŇAČOVCE; číslo LV: 1081; podiel: 1/48
POZEMOK, ORNÁ PÔDA; kat. územie IŇAČOVCE; číslo LV: 1338; podiel: 1/16
POZEMOK, ORNÁ PÔDA; kat. územie IŇAČOVCE; číslo LV: 1368; podiel: 1/48
POZEMOK, ORNÝ PÔDA, ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie IŇAČOVCE; číslo LV: 994; podiel: 1/16
POZEMOK, ORNÁ PÔDA; kat. územie IŇAČOVCE; číslo LV: 1023; podiel: 3/64
POZEMOK, ORNÁ PÔDA; kat. územie IŇAČOVCE; číslo LV: 1041; podiel: 1/48
POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie IŇAČOVCE; číslo LV: 1879; podiel: 16/320
POZEMOK, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie KALUŽA; číslo LV: 1497; podiel: BSM
POZEMOK, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KALUŽA; číslo LV: 1502; podiel: BSM
POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, ZÁHRADA; kat. územie IŇAČOVCE; číslo LV: 876; podiel: 1/48
POZEMOK, ZÁHRADA, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie IŇAČOVCE; číslo LV: 948; podiel: 1/10
POZEMOK, ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie IŇAČOVCE; číslo LV: 1065; podiel: 16/320
POZEMOK, ZÁHRADA, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BLATNÁ POLIANKA; číslo LV: 222; podiel: 13/768
POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BLATNÁ POLIANKA; číslo LV: 354; podiel: 91/66240
POZEMOK, ORNÁ PÔDA; kat. územie BLATNÁ POLIANKA; číslo LV: 475; podiel: 13/768
POZEMOK, ORNÁ PÔDA; kat. územie BLATNÁ POLIANKA; číslo LV: 540; podiel: 13/768
POZEMOK, ORNÁ PÔDA; kat. územie BLATNÁ POLIANKA; číslo LV: 671; podiel: 13/768
POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BLATNÁ POLIANKA; číslo LV: 696; podiel: 13/960
POZEMOK, ORNÁ PÔDA; kat. územie BLATNÁ POLIANKA; číslo LV: 809; podiel: 13/96
POZEMOK ORNÁ PÔDA; kat. územie BLATNÁ POLIANKA; číslo LV: 981; podiel: 13/96
POZEMOK, ORNÁ PÔDA; kat. územie BLATNÁ POLIANKA; číslo LV: 1081; podiel: 95849/7077888
POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BLATNÁ POLIANKA; číslo LV: 1144; podiel: 91/66240
POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BLATNÁ POLIANKA; číslo LV: 1160; podiel: 91/66240
POZEMOK LESNÝ; kat. územie BLATNÉ REMETY; číslo LV: 530; podiel: 13/96
POZEMOK, ORNÁ PÔDA; kat. územie BLATNÉ REMETY; číslo LV: 700; podiel: 13/96
POZEMOK, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie SOBRANCE; číslo LV: 1143; podiel: BSM
POZEMOK, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie SOBRANCE; číslo LV: 1144; podiel: BSM
STAVBA BYTOVKA, NEBYTOVÉ PRIESTORY; kat. územie SOBRANCE; číslo LV: 1468; podiel: BSM
POZEMOK, STAVBA; kat. územie SOBRANCE; číslo LV: 1458; podiel: 7333/537389 BSM
POZEMOK, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie SOBRANCE; číslo LV: 1109; podiel: BSM
STAVBA, GARÁŽ; kat. územie SOBRANCE; číslo LV: 1709; podiel: BSM
POZEMOK, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie SOBRANCE; číslo LV: 2052; podiel: BSM
STAVBA GARÁŽ; kat. územie SOBRANCE; číslo LV: 2052; podiel: BSM
POZEMOK, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie SOBRAVCE; číslo LV: 2157; podiel: BSM
STAVBA CHATA; kat. územie KLOKOČOV; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
AUTO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2014, podiel: BSM
AUTO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2015, podiel: BSM
AUTO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2008, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIELY V PODIELOVÝCH FONDOCH, podiel: BSM
DLHOPISY, podiel: BSM
AKCIE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->