Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203528
ID oznámenia: 
16617
titul, meno, priezvisko: 
Ing. DUŠAN ŠTEFANIČIAK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ARRIVA LIORBUS, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÉ PLOCHY, RODINNÝ DOM; kat. územie LIKAVKA; číslo LV: 1187; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie LIKAVKA; číslo LV: 546; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIKAVKA; číslo LV: 3487; podiel: 1/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIKAVKA; číslo LV: 3555; podiel: 1/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIKAVKA; číslo LV: 1978; podiel: 5/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIKAVKA; číslo LV: 1977; podiel: 3/96
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LIKAVKA; číslo LV: 1899; podiel: 4/96
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LIKAVKA; číslo LV: 1875; podiel: 4/96
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LIKAVKA; číslo LV: 1848; podiel: 4/96
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIKAVKA; číslo LV: 1677; podiel: 2/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIKAVKA; číslo LV: 1581; podiel: 6/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIKAVKA; číslo LV: 1364; podiel: 6/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIKAVKA; číslo LV: 1340; podiel: 6/144
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: OPEL, rok výroby: 2002, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->