Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203240
ID oznámenia: 
15596
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. DUŠAN MACH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (TRANSPETROL, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NEOMAD S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie LETNÁ, KOŠICE; číslo LV: 3778; podiel: BSM
NEBYTOVÝ PRIESTOR-PARKOVACIE MIESTO; kat. územie LETNÁ, KOŠICE; číslo LV: 3778; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE - PARKOVACIE MIESTO; kat. územie LETNÁ, KOŠICE; číslo LV: 13834; podiel: BSM
BYT; kat. územie SMÍCHOV, PRAHA; číslo LV: 14527; podiel: BSM
PARKOVACIE MIESTA; kat. územie SMÍCHOV, PRAHA; číslo LV: 14434; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE BYTOV, podiel: BSM
NÁRAMKOVÉ HODINKY, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIELY, AKCIE, PRÍSPEVKY DO FONDOV V SPOLOČNOSTIACH, podiel: BSM
PÔŽIČKY PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM, podiel: BSM
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA BANKOVÝCH ÚČTOCH, podiel: BSM
HOTOVOSTNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 09. 03. 2016
ZMLUVA O ÚVERE, podiel: BSM, dátum vzniku: 15. 01. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
NEBYTOVÝ PRIESTOR, kat. územie STREDNÉ MESTO, KOŠICE, rok zač. užívania: 2008, spôsob užívania: PRENÁJOM OD INEJ PRÁVNICKEJ OSOBY
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->