Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC172162
ID oznámenia: 
17477
titul, meno, priezvisko: 
Ing. TOMÁŠ KLEIN
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (JADROVÁ A VYRAĎOVACIA SPOLOČNOSŤ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
43422 € (z výkonu verejnej funkcie), 146044 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
JADROVÁ A VYRAĎOVACIA SPOLOČNOSŤ, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
VONKAJŠIE PARKOVACIE STÁTIE; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 6348; podiel: 1/2
BYT; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 5916; podiel: 1/2
GARÁŽOVÉ PARKOVACIE STÁTIE; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 5917; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 5916; podiel: 1/24
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 5917; podiel: 1/626
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8428; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8427; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8427; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8429; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE BYTU, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 15%
existencia záväzku: 
PÔŽIČKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 04. 07. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2018
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->