Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202906
ID oznámenia: 
16503
titul, meno, priezvisko: 
RNDr. DUŠAN JURČÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (RADA PRE RIEŠENIE KRÍZOVYCH SITUÁCIÍ)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŠTÁTNA POKLADNICA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1913; podiel: 5/432
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1913; podiel: 5/432
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1913; podiel: 5/432
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1913; podiel: 5/432
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1913; podiel: 5/432
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1913; podiel: 5/432
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1942; podiel: 1/216
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1942; podiel: 1/216
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1944; podiel: 1/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1913; podiel: 5/432
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1942; podiel: 1/216
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1942; podiel: 1/216
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1829; podiel: 5/288
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1829; podiel: 5/288
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1829; podiel: 5/288
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1817; podiel: 1/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1828; podiel: 1/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1828; podiel: 1/36
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1864; podiel: 1/144
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1864; podiel: 1/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1913; podiel: 5/432
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1864; podiel: 1/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1864; podiel: 1/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1864; podiel: 1/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1944; podiel: 1/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1944; podiel: 1/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1944; podiel: 1/108
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 2011; podiel: 1/144
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 2031; podiel: 1/288
TRVAĹE TRÁVNE PORASTY; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 2031; podiel: 1/288
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1996; podiel: 1/288
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1996; podiel: 1/288
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1996; podiel: 1/288
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 2066; podiel: 1/72
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 2066; podiel: 1/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 2066; podiel: 1/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1972; podiel: 1/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1972; podiel: 1/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1972; podiel: 1/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1944; podiel: 1/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1944; podiel: 1/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1944; podiel: 1/108
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1995; podiel: 1/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1995; podiel: 1/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1995; podiel: 1/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1993; podiel: 1/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1994; podiel: 1/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1994; podiel: 1/144
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 9825; podiel: 7141/90310
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 2256; podiel: 1/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 2255; podiel: 1/108
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 3872; podiel: BSM
ZÁHRADA; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 6181; podiel: BSM
DOM; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6480; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 2341; podiel: 1/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 2341; podiel: 1/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1340; podiel: 1/108
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 2257; podiel: 1/144
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 2335; podiel: 1/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 2335; podiel: 1/36
ZÁHRADA; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 76; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 817; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 817; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 76; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 76; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 76; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 3872; podiel: BSM
ZÁHRADA; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 3872; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 3872; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 817; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 817; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 3872; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1268; podiel: 1/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1219; podiel: 1/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 979; podiel: 1/30
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1461; podiel: 23/8640
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1638; podiel: 1/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1638; podiel: 1/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOBRÁ; číslo LV: 1078; podiel: 1/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOBRÁ; číslo LV: 1078; podiel: 1/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1460; podiel: 23/2880
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1793; podiel: 1/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1817; podiel: 1/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1817; podiel: 1/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1700; podiel: 1/18
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1755; podiel: 5/432
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1755; podiel: 5/432
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 979; podiel: 1/30
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 979; podiel: 1/30
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1156; podiel: 1/5
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 979; podiel: 1/30
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 979; podiel: 1/30
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 979; podiel: 1/30
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOBRÁ; číslo LV: 1079; podiel: 1/576
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOBRÁ; číslo LV: 1079; podiel: 1/576
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie DOBRÁ; číslo LV: 1078; podiel: 1/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 907; podiel: 1/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOBRÁ; číslo LV: 1079; podiel: 1/576
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOBRÁ; číslo LV: 1079; podiel: 1/576
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: BSM
ELEKTRONIKA, podiel: BSM
UMELECKÉ DIELA, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚČTY V BANKÁCH, podiel: BSM
CENNÉ PAPIERE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->