Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202595
ID oznámenia: 
16599
titul, meno, priezvisko: 
Ing. DUŠAN GONDA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (INŠPEKTORÁT PRÁCE BANSKÁ BYSTRICA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
INŠPEKTORÁT PRÁCE BANSKÁ BYSTRICA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
GENERÁLNY TAJOMNÍK SLUŽOBNÉHO ÚRADU
(INŠPEKTORÁT PRÁCE BANSKÁ BYSTRICA)
požitky: PLAT
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
URBÁR; kat. územie LIPTOVSKÁ MARA; číslo LV: 376; podiel: 18/324
LÚKY A PASIENKY; kat. územie BOBROVNÍK; číslo LV: 562; podiel: 1/3
URBÁR; kat. územie LIPTOVSKÁ MARA; číslo LV: 403; podiel: 14/324
URBÁR; kat. územie LIPTOVSKÁ MARA; číslo LV: 469; podiel: 9/324
URBÁR; kat. územie LIPTOVSKÁ MARA; číslo LV: 468; podiel: 14/324
URBÁR; kat. územie LIPTOVSKÁ MARA; číslo LV: 402; podiel: 14/324
RODINNÝ DOM; kat. územie KREMNIČKA; číslo LV: 1156; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie KREMNIČKA; číslo LV: 1557; podiel: 1/2
URBÁR; kat. územie LIPTOVSKÁ MARA; číslo LV: 357; podiel: 3024/122976
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2012, podiel: 1/1
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: HONDA, rok výroby: 2009, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->