Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203423
ID oznámenia: 
15581
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. DUŠAN BÉREŠ, MPH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V RIMAVSKEJ SOBOTE)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ ÚZEMNÝ SPOLOK
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie RIMAVSKÁ SOBOTA - TOMÁŠOVÁ; číslo LV: 369; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie LUKOVIŠTIA; číslo LV: 85; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie LUKOVIŠTIA; číslo LV: 85; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie LUKOVIŠTIA; číslo LV: 85; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie LUKOVIŠTIA; číslo LV: 85; podiel: 1/2
LÚKA; kat. územie LUKOVIŠTIA; číslo LV: 85; podiel: 1/2
GARÁŽ; kat. územie RIMAVSKÁ SOBOTA - TOMÁŠOVÁ; číslo LV: 223; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOHA; kat. územie RIMAVSKÁ SOBOTA - TOMÁŠOVÁ; číslo LV: 369; podiel: 1/2
URBÁR; kat. územie MARTIN; číslo LV: 4580; podiel: 750/1329000
URBÁR; kat. územie VRÚTKY; číslo LV: 3217; podiel: 750/1329000
URBÁR; kat. územie SKLABINSKÝ PODZÁMOK; číslo LV: 225; podiel: 750/1329000
URBÁR; kat. územie ZÁTURČIE; číslo LV: 2280; podiel: 750/1329000
URBÁR; kat. územie PRIEKOPA; číslo LV: 2097; podiel: 750/1329000
GARÁŽ; kat. územie RIMAVSKÁ SBOTA; číslo LV: 5049; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2016, podiel: 1/2
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: HYUNDAI, rok výroby: 2018, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->