Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC172123
ID oznámenia: 
16555
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JÁN ĎURIŠIN
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
120061 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie MEROVCE; číslo LV: 498; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 2626,2627; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 3674; podiel: 7,5%
ORNÁ PÔDA; kat. územie TREBIŠOV; číslo LV: 4610,10181; podiel: 12,5%
ZÁHRADY, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BRATISLAVA-NOVÉ MESTO; číslo LV: 4460; podiel: 100%
ZÁHRADY; kat. územie BRATISLAVA-NOVÉ MESTO; číslo LV: 4450; podiel: 8,3%
ORNÁ PÔDA; kat. územie KYNEK; číslo LV: 7592; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie KYNEK; číslo LV: 7940; podiel: 1,18%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ZOBOR; číslo LV: 4275; podiel: 20%
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie KRAHULE; číslo LV: 495; podiel: 100%
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie ZOBOR; číslo LV: 4576; podiel: 50%
RODINNÝ DOM - TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie ZOBOR; číslo LV: 4575; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie KYNEK; číslo LV: 7937; podiel: 52,45%
ORNÁ PÔDA; kat. územie KYNEK; číslo LV: 8017; podiel: 36,7%
ORNÁ PÔDA; kat. územie KYNEK; číslo LV: 7489; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚČTY V BANKÁCH, podiel: 100%
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER , podiel: 100%, dátum vzniku: 12. 05. 2006
HYPOTEKÁRNY ÚVER , podiel: 100%, dátum vzniku: 01. 12. 2008
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->