Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161938
ID oznámenia: 
16851
titul, meno, priezvisko: 
Ing. DUŠAN TITTEL
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
37014 € (z výkonu verejnej funkcie), 43379 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MESTSKÉ FUTBALOVÝ KLUB, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 6151; podiel: 1/2
GARÁŽOVÉ STÁTIE, PIVNICA; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 6151; podiel: 1/2
REKREAČNÁ CHATA S POZEMKOM; kat. územie BEŇOVA LEHOTA; číslo LV: 4049; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: MERCEDES, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
OBRAZY SLOVENSKÝCH MALIAROV, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 01. 08. 2010
LÍZING MOTOROVÉHO VOZIDLA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 15. 02. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->