Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203036
ID oznámenia: 
16982
titul, meno, priezvisko: 
Ing. DUŠAN NOVYSEDLÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
33683 € (z výkonu verejnej funkcie), 13910 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MESTO TURANY - MESTSKÝ ÚRAD
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
STAVBA - DOM; kat. územie TURANY; číslo LV: 2964; podiel: 1/1
STAVBA - GARÁŽ; kat. územie TURANY; číslo LV: 2964; podiel: 1/1
STAVBA - ALTÁNOK; kat. územie TURANY; číslo LV: 2964; podiel: 1/1
STAVBA - ZÁHRADNÁ CHATKA; kat. územie TURANY; číslo LV: 2964; podiel: 1/1
STAVBA - HOSPODÁRSKA BUDOVA - SKLAD; kat. územie TURANY; číslo LV: 5783; podiel: 1/1 BSM
POZEMOK KN-C; kat. územie TURANY; číslo LV: 2417; podiel: 1/1
3X POZEMOK KN-C; kat. územie TURANY; číslo LV: 2417; podiel: 1/1, 1/1, 1/1
POZEMOK KN-C; kat. územie TURANY; číslo LV: 2417; podiel: 1/1
POZEMOK KN-C; kat. územie TURANY; číslo LV: 5760; podiel: 1/2 BSM
POZEMOK KN-C; kat. územie TURANY; číslo LV: 2964; podiel: 247/1000
POZEMOK KN-C; kat. územie TURANY; číslo LV: 2964; podiel: 247/1000
POZEMOK KN-C; kat. územie TURANY; číslo LV: 2964; podiel: 247/1000
POZEMOK KN-C; kat. územie TURANY; číslo LV: 2964; podiel: 247/1000
POZEMOK KN-C; kat. územie TURANY; číslo LV: 2964; podiel: 247/1000
POZEMOK KN-C; kat. územie TURANY; číslo LV: 5760; podiel: 1/2 BSM
POZEMOK KN-C; kat. územie TURANY; číslo LV: 6039; podiel: 1/1 BSM
POZEMOK KN-C; kat. územie DUNAJOV; číslo LV: 1488; podiel: 1/1 BSM
POZEMOK KN-C; kat. územie DUNAJOV; číslo LV: 1488; podiel: 1/1 BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2007, podiel: 1/2
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2012, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
BEŽNÝ ÚČET, podiel: 1/1
SPORIACI ÚČET, podiel: 1/1
ZLATÉ SPORENIE, DLHOPIS, VARIABILNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE, podiel: 1/1
INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
PÔŽIČKA, podiel: 1/2, dátum vzniku: 28. 11. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->