Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203047
ID oznámenia: 
16648
titul, meno, priezvisko: 
Ing. DUŠAN ŠIMKA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
38656 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NOVÁKY; číslo LV: 2453; podiel: 33,33%
ORNÁ PÔDA; kat. územie NOVÁKY; číslo LV: 2453; podiel: 33,33%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie NOVÁKY; číslo LV: 1740; podiel: 100%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie NOVÁKY; číslo LV: 1740; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NOVÁKY; číslo LV: 1740; podiel: 100%
RODINNÝ DOM; kat. územie NOVÁKY; číslo LV: 1740; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NOVÁKY; číslo LV: 1274; podiel: 100%
GARÁŽ; kat. územie NOVÁKY; číslo LV: 1274; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NOVÁKY; číslo LV: 942; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie NOVÁKY; číslo LV: 942; podiel: 50%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NOVÁKY; číslo LV: 1627; podiel: 100%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NOVÁKY; číslo LV: 3646; podiel: 12,5%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie NOVÁKY; číslo LV: 4412; podiel: 16,66 %
LESNÉ POZEMKY; kat. územie NOVÁKY; číslo LV: 5861; podiel: 25 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie NOVÁKY; číslo LV: 5614; podiel: 100 %
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: NISSAN, rok výroby: 2009, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->