Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
R202501
ID oznámenia: 
16389
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. JURAJ DROBA, MBA, M.A.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
predseda vyššieho územného celku
príjmy za rok 2019: 
60211 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA SLOVENSKEJ DELEGÁCIE
(EURÓPSKY VÝBOR REGIÓNOV)
požitky: PAUŠÁLNE NÁHRADY
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5806; podiel: 100%
PODIEL PRIESTORU NA SPOL. ČASTIACH DOMU; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5806; podiel: 244/10000
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5807; podiel: 244/10000
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 3028; podiel: 50%
PODIEL PRIESTORU NA SPOL.ČASTIACH; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 3028; podiel: 1456/10000
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6559; podiel: 728/10000
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 3972; podiel: 100%
PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČ. ČASTIACH; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 3972; podiel: 8128/266429
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 3972; podiel: 100%
PODIEL PRIESTORU NA SPOL.ČASTIACH DOMU; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 3972; podiel: 12650/266429
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6602; podiel: 10000/469450
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6602; podiel: 8128/234725
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HRUBÁ BORŠA; číslo LV: 431; podiel: 100%
BYT; kat. územie SEMMERING 6052; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
BYTOVÉ ZARIADENIE, podiel: 100%
OBRAZY, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
ÚSPORY NA BANKOVOM ÚČTE, podiel: 100%
FINANČNÁ HOTOVOSŤ, podiel: 100%
PÔŽIČKY VOČI TRETÍM OSOBÁM, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 15. 03. 2010
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 30. 10. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->