Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203249
ID oznámenia: 
17081
titul, meno, priezvisko: 
Ing. DIONÝZ KASZONYI
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S.)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SPP CZ,A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
EUSTREAM, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(OBEC VEĽKÉ RAŠKOVCE)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 841; podiel: 1/12
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 842; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 844; podiel: 1/9
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 516; podiel: 1/18
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 732; podiel: 23/144
RODINNÝ DOM; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 836; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 1036; podiel: 1/12
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 122; podiel: 1/594
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 123; podiel: 1/360
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 206; podiel: 1/12
ZÁHRADA; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 9; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 9; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 9; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 315; podiel: 23/144
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 319; podiel: 8/744
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 390; podiel: 1/9
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 207; podiel: 1/6
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 208; podiel: 1/12
ZÁHRADA; kat. územie VEĽKÉ RAŠKOVCE; číslo LV: 211; podiel: 69/144
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2009, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY NA OSOBNOM ÚČTE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 03. 04. 2017
ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 11. 09. 2019
HYPOTÉKARNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 12. 09. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->