Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202319
ID oznámenia: 
15229
titul, meno, priezvisko: 
Ing. DENISA SAKOVÁ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
člen vlády Slovenskej republiky
štátny tajomník
príjmy za rok 2019: 
55498 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRATISLAVA-VAJNORY; číslo LV: 6538; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRATISLAVA-VAJNORY; číslo LV: 6538; podiel: 100%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie BRATISLAVA-VAJNORY; číslo LV: 6538; podiel: 100%
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KRAHULE; číslo LV: 494; podiel: 100%
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KRAHULE; číslo LV: 494; podiel: 100%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie KRAHULE; číslo LV: 494; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY, NÁDVORIA; kat. územie BRATISLAVA-RUŽINOV; číslo LV: 6912; podiel: 2,1%
GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA-RUŽINOV; číslo LV: 6911; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRATISLAVA-VAJNORY; číslo LV: 6538; podiel: 100%
DOM; kat. územie SVÄTOPLUKOVO; číslo LV: 1626; podiel: 25%
BYT; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 6683; podiel: 100%
GARÁŽ; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 6683; podiel: 100%
GARÁŽ; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 6683; podiel: 100%
BYT; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 6682; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BRATISLAVA-RUŽINOV; číslo LV: 6906; podiel: 0,761%
ZASTAVANÉ PLOCHY, NÁDVORIA; kat. územie BRATISLAVA-RUŽINOV; číslo LV: 6759; podiel: 0,15%
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie BRATISLAVA-RUŽINOV; číslo LV: 6759; podiel: 0,15%
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie BRATISLAVA-RUŽINOV; číslo LV: 6759; podiel: 1,2%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: TOYOTA RAW, rok výroby: 2005, podiel: 100%
ŠPERKY, OBRAZY, VYBAVENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 100%
ZBRANE, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PROSTRIEDKY NA ÚČTE, podiel: 100%
OBCHODNÝ PODIEL SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->