Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203214
ID oznámenia: 
16872
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. DENIS CÁDER
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (LETISKOVÁ SPOLOČNOSŤ ŽILINA, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
3937 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MGR. DENIS CÁDER - SZČO
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŠTATUTÁR, SPOLOČNÍK
(DC INVEST, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(ŽILINSKÉ KOMUNIKÁCIE, A.S.)
požitky: ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE
ČLEN FINANČNEJ KOMISIE
(ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: DOHODA - ZMLUVA
ČLEN DOZORNEJ RADY
(LETISKOVÁ SPOLOČNOSŤ ŽILINA, A.S.)
požitky: DOHODA - ZMLUVA
POSLANEC MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(MESTO ŽILINA)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie ČADCA; číslo LV: 126146; podiel: 1/8, 1/6
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ČADCA; číslo LV: 11461; podiel: 1/3
ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BÁNOVÁ; číslo LV: 1230; podiel: 1/360
ORNÁ PÔDA; kat. územie BÁNOVÁ; číslo LV: 1231; podiel: 2/450
ZÁHRADA; kat. územie BÁNOVÁ; číslo LV: 2722; podiel: 2/40, 1/10
ZÁHRADA; kat. územie BÁNOVÁ; číslo LV: 3616; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie BÁNOVÁ; číslo LV: 3653; podiel: 1/4, 3/40, 1/10
ZÁHRADA; kat. územie BÁNOVÁ; číslo LV: 3666; podiel: 2/40, 1/10
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
BANKOVÝ ÚČET, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
DAROVACIA ZMLUVA - BABKA
DAROVACIA ZMLUVA - STARKÁ

Deň v parlamente

<- ->