Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC121492
ID oznámenia: 
15708
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MÁRIA DEBRECÉNIOVÁ, CSc.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
riaditeľ štátneho podniku (AGROINŠTITÚT NITRA)
príjmy za rok 2019: 
30184 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
AGROINŠTITÚT NITRA, ŠTÁTNY PODNIK
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
VINICE; kat. územie MOJMÍROVCE; číslo LV: 2520; podiel: 1/1
OVOCNÉ SADY; kat. územie MOJMÍROVCE; číslo LV: 2520; podiel: 1/1
DOM; kat. územie MOJMÍROVCE; číslo LV: 2520; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie MOJMÍROVCE; číslo LV: 2520; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie MOJMÍROVCE; číslo LV: 2520; podiel: 1/1
ZÁHRADY; kat. územie MOJMÍROVCE; číslo LV: 2520; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÝ ŠARIŠ; číslo LV: 7335; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie MALÝ ŠARIŠ; číslo LV: 1579; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie MALÝ ŠARIŠ; číslo LV: 733; podiel: 1/4
ZÁHRADY; kat. územie MALÝ ŠARIŠ; číslo LV: 733; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOŇUŠ; číslo LV: 126; podiel: 45/540
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KOŇUŠ; číslo LV: 127; podiel: 25/540
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KOŇUŠ; číslo LV: 167; podiel: 35/1080
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KOŇUŠ; číslo LV: 237; podiel: 55/1080
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOŇUŠ; číslo LV: 237; podiel: 55/1080
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KOŇUŠ; číslo LV: 654; podiel: 40/1080
ZÁHRADY; kat. územie KOŇUŠ; číslo LV: 590; podiel: SPOLUVLASTNÍK
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KOŇUŠ; číslo LV: 590; podiel: SPOLUVLASTNÍK
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie KOŇUŠ; číslo LV: 590; podiel: SPOLUVLASTNÍK
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOŇUŠ; číslo LV: 590; podiel: SPOLUVLASTNÍK
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KOŇUŠ; číslo LV: 590; podiel: SPOLUVLASTNÍK
LESNÉ POZEMKY; kat. územie KOŇUŠ; číslo LV: 590; podiel: SPOLUVLASTNÍCTVO
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KOŇUŠ; číslo LV: 538; podiel: 124/255360
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie KOŇUŠ; číslo LV: 538; podiel: 124/255360
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOŇUŠ; číslo LV: 538; podiel: 124/255360
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KOŇUŠ; číslo LV: 318; podiel: SPOLUVLASTNÍK
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOŇUŠ; číslo LV: 318; podiel: SPOLUVLASTNÍK
LESNÉ POZEMKY; kat. územie KOŇUŠ; číslo LV: 513; podiel: SPOLUVLASTNÍK
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KOŇUŠ; číslo LV: 697; podiel: 124/255360
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KOŇUŠ; číslo LV: 314; podiel: SPOLUVLASTNÍK
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOŇUŠ; číslo LV: 314; podiel: SPOLUVLASTNÍK
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie KOŇUŠ; číslo LV: 314; podiel: SPOLUVLASTNÍK
LESNÉ POZEMKY; kat. územie KOŇUŠ; číslo LV: 218; podiel: SPOLUVLASTNÍK
RODINNÝ DOM; kat. územie MALÝ ŠARIŠ; číslo LV: 1190; podiel: 1/8
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MALÝ ŠARIŠ; číslo LV: 733; podiel: 1/4
ZÁHRADA; kat. územie MALÝ ŠARIŠ; číslo LV: 733; podiel: 1/4
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->