Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203559
ID oznámenia: 
15771
titul, meno, priezvisko: 
MUDr.Mgr. DANIEL ŽINGOR, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
FAKULTNÁ NEMOCNICA NOVÉ ZÁMKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
ENDO AZ S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYTOVÝ DOM; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 8180; podiel: 1/1
BYTOVÝ DOM; kat. územie ŠURANY; číslo LV: 3047; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 3232; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie HURBANOVO; číslo LV: 2415; podiel: 1/4
BYTOVÝ DOM; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 9922; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDRVORIE; kat. územie LUČENEC; číslo LV: 9966; podiel: 1/86
TRÁVNY PORAST; kat. územie LUČENEC; číslo LV: 9956; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 21. 06. 2019
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 30. 06. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->