Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD203369
ID oznámenia: 
16174
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. DANIEL IVANČÍK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
likvidátor (PILEMENÁRSKE SLUŽBY Š.P. IVANKA PRI DUNAJI)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. MÁRIA JAKUBÍKOVÁ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, ZÁHRADA, ORNÁ PÔDA, LESNÉ POZEMKY; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 662,1762,2874,2877,1655,3745,1618; podiel: BSM,1/1,PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO
ZÁHRADA; kat. územie IVANKA PRI NITRE; číslo LV: 488; podiel: 1/1
GARSONKA; kat. územie NITRA; číslo LV: 5310,6275; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNATÉ PLOCHY, LESNÉ PLOCHY; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3348,2924,3762,3934,3933,2924; podiel: PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO
TRVALÉ TRÁVNATÉ PLOCHY,LESNÉ PLOCHY, ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3810,3831,4343,4345,3940,2454; podiel: PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO
ZASTAVANÉ PLOCHY, LESNÉ PIOCHY, OSTATNÉ PLOCHY, ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3935,39363937,3939,3938, 3930; podiel: PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO
LESNÉ POZEMKY, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3929,3928,3927,3926,3925,3871; podiel: PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO
LESNÉ PLOCHY, ZASTAVANÉ PLOCHY, TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3844,3843,1232,4314; podiel: PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie PALÁRIKOVO; číslo LV: 2223; podiel: PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍTCTVO
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie PALÁRIKOVO; číslo LV: 1973,5302,2254,2772,2828,3062; podiel: SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PALÁRIKOVO; číslo LV: 3189,3241,3434,3435,3545,3188; podiel: SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PALÁRIKOVO; číslo LV: 1976,3124,4888,4885,2829,5225; podiel: SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: HUNDAI, rok výroby: 2006, podiel: BSM
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: CITROEN, rok výroby: 2009, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ ÚSPORY, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->