Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202614
ID oznámenia: 
16373
titul, meno, priezvisko: 
Ing. DANA PUHOVICHOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
LESNÝ POZEMOK; kat. územie MOJMÍROVCE; číslo LV: 1800; podiel: 3/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie MOJMÍROVCE; číslo LV: 1823; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie MOJMÍROVCE; číslo LV: 4124; podiel: 3/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie MOJMÍROVCE; číslo LV: 2873; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie MOJMÍROVCE; číslo LV: 1798; podiel: 3/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MOJMÍROVCE; číslo LV: 1797; podiel: 3/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie MOJMÍROVCE; číslo LV: 2917; podiel: 3/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie MOJMÍROVCE; číslo LV: 3282; podiel: 1/4
VINICA, ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MOJMÍROVCE; číslo LV: 2257; podiel: 1/4
SAMOSTATNE STOJACA GARÁŽ; kat. územie ČUŇOVO; číslo LV: 1859; podiel: 1/1
ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ČUŇOVO; číslo LV: 250; podiel: 1/1
BYT V BYTOVOM DOME; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 5114; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 5206; podiel: 1/1004
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 5206; podiel: 1/1004
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MOJMÍROVCE; číslo LV: 3133; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie MOJMÍROVCE; číslo LV: 3085; podiel: 7/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie MOJMÍROVCE; číslo LV: 2473; podiel: 1/3
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
1X VKLAD V BANKE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->