Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203734
ID oznámenia: 
16350
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. DANA KĽUČÁROVÁ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ÚSTREDIE ĽUDOVEJ UMELECKEJ TVORBY)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚSTREDIE ĽUDOVEJ UMELECKEJ VÝROBY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA
(OBČIANSKE ZDRUŽENIE TANEČNÉ ŠTÚDIO CHASA)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 8207; podiel: 1/1 BSM
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL NA PRIESTOROCH; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 8207; podiel: 9284/244337
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL NA POZEMKOCH; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 8207; podiel: 9284/244337
GARÁŽ-NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 8207; podiel: 1/12
SPULUVLASTNÍCKY PODIEL NA PRIESTOROCH; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 8201; podiel: 33600/24433
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL NA POZEMKOCH; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 8207; podiel: 33600/244337
RODINNÝ DOM-SÚP. ČÍS. 114; kat. územie OBYCE; číslo LV: 2300; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie OBYCE; číslo LV: 2300; podiel: 1/1 BSM
ZÁHRADA; kat. územie OBYCE; číslo LV: 2300; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA, NÁDVORIE; kat. územie OBYCE; číslo LV: 2300; podiel: 1/1 BSM
RODINNÝ DOM-SÚP. ČÍSLO 116; kat. územie OBYCE; číslo LV: 2300; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA, NÁDVORIE; kat. územie OBYCE; číslo LV: 2300; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA, NÁDVORIE; kat. územie OBYCE; číslo LV: 2300; podiel: 1/1 BSM
RODINNÝ DOM-SUP. ČÍSLO 115; kat. územie OBYCE; číslo LV: 454; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA NÁDVORIE; kat. územie OBYCE; číslo LV: 454; podiel: 1/1 BSM
ZSTAVANÉ PLOCHY, NÁDVORIA; kat. územie OBYCE; číslo LV: 454; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY NÁDVORIA-SPOLOČNÝ DVOR; kat. územie OBYCE; číslo LV: 539; podiel: 1/20, 1/10, 7/40
BYT A NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie FURČA; číslo LV: 11165; podiel: 1/4
PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH; kat. územie FURČA; číslo LV: 11165; podiel: 3119/100000
ZASTAVANÁ PLOCHA NÁDVORIE; kat. územie FURČA; číslo LV: 12594; podiel: 3119/400000
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 04. 12. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->