Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203051
ID oznámenia: 
16680
titul, meno, priezvisko: 
Ing. DALIBOR SURKOŠ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
57354 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA DOZORNEJ RADY
(STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYTOVÝ DOM - BYT; kat. územie VEĽKY KRTÍŠ; číslo LV: 1909; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie VEĽKY KRTÍŠ; číslo LV: 1910; podiel: 3,33 %
RODINNÝ DOM, RADOVÁ DVOJGARÁŽ, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie VEĽKÝ KRTÍŠ; číslo LV: 2384; podiel: 100% BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie VEĽKÝ KRTÍŠ; číslo LV: 2384; podiel: 100% BSM
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie VEĽKÝ KRTÍŠ; číslo LV: 3410; podiel: 50% BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: 100% BSM, dátum vzniku: 23. 05. 2017
ÚVER, podiel: 100%BSM, dátum vzniku: 10. 07. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 2017
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->