Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203038
ID oznámenia: 
16823
titul, meno, priezvisko: 
Bc. CSABA OROSZ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
48135 € (z výkonu verejnej funkcie), 9224 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ A ŠPORTOVÝ VÝBOR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MAJITEĽ - SZČO
(OROSZ CSABA)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A.S.)
požitky: ŽIADNE
POSLANEC
(TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
ČLEN
(SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ A ŠPORTOVÝ VÝBOR)
požitky: ČLENSKÁ ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 1989; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 3079; podiel: 37220/95070
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 2987; podiel: 1/1
BYT; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 1582; podiel: 1/6
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 2885; podiel: 1/1
BYT; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 2885,3079; podiel: 1/1
NEBYTOVÉ PRIESTORY; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 2885,3079; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM + ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 861; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->