Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC121610
ID oznámenia: 
15302
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MAREK ČERNÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SPRÁVA SLUŽIEB DIPLOMATICKÉMU ZBORU, A .S.)
príjmy za rok 2019: 
74370 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SPRÁVA SLUŽIEB DIPLOMATICKÉMU ZBORU, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
REKREAČNÝ DOM; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES; číslo LV: 1950; podiel: 50 %
POZEMOK-ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES; číslo LV: 1950; podiel: 50 %
POZEMOK-OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES; číslo LV: 1950; podiel: 50 %
POZEMOK-OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie LAKŠÁRSKA NOVÁ VES; číslo LV: 1950; podiel: 50 %
POZEMOK-ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 2576; podiel: 25 %
RODINNÝ DOM; kat. územie RUSOVCE; číslo LV: 2413; podiel: 50 %
POZEMOK-ZÁHRADY; kat. územie RUSOVCE; číslo LV: 2413; podiel: 50 %
POZEMOK-ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie RUSOVCE; číslo LV: 2413; podiel: 50 %
POZEMOK-ZÁHRADY; kat. územie RUSOVCE; číslo LV: 2413; podiel: 50 %
POZEMOK-ZÁHRADY; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 1793
POZEMOK-ZÁHRADY; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 1793; podiel: 25 %
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: LAND ROVER, rok výroby: 2017, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
HOTOVOSŤ NA ÚČTE, podiel: 50%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 11. 07. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2016
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->