Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203733
ID oznámenia: 
16100
titul, meno, priezvisko: 
Ing. BYSTRÍK MUCHA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(ATEX SPORTSWEAR SK. S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA
(SKI TEAM ŠTRBSKÉ PLESO, O. Z.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
DOM; kat. územie POPRAD VEĽKA; číslo LV: 595; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie POPRAD-VEĽKA; číslo LV: 595; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie POPRAD-VEĽKA; číslo LV: 595; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie LIPTOVSKA TEPLIČKA; číslo LV: 639; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LIPTOVSKÁ TEPLIČKA; číslo LV: 639; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie LIPTOVSKÁ TEPLIČKA; číslo LV: 1990; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPTOVSKÁ TEPLIČKA; číslo LV: 1991; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie LIPTOVSKÁ TEPLIČKA; číslo LV: 2426; podiel: 1/2
POZEMOK; kat. územie LIPTOVSKÁ TEPLIČKA; číslo LV: 2426; podiel: 1/2
POZEMOK; kat. územie LIPTOVSKÁ TEPLIČKA; číslo LV: 1656; podiel: 58/150752
POZEMOK; kat. územie LIPTOVSKÁ TEPLIČKA; číslo LV: 1663; podiel: 300/142560
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 20. 01. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->