Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161880
ID oznámenia: 
15500
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JOZEF BURIAN
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 3548 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
AFISS PLUS, S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN KOMISIE - NEPOSLANEC
(KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie KUZMICE; číslo LV: 448; podiel: 50 %
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÁ LESNÁ; číslo LV: 966; podiel: 50 %
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie STARÁ LESNÁ; číslo LV: 966; podiel: 50 %
APARTMÁNOVÝ DOMČEK; kat. územie STARÁ LESNÁ; číslo LV: 966; podiel: 50 %
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie BENKOVCE; číslo LV: 269; podiel: 50 %
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie BENKOVCE; číslo LV: 397; podiel: 25 %
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie BENKOVCE; číslo LV: 616; podiel: 25 %
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie BENKOVCE; číslo LV: 613; podiel: 25 %
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie BENKOVCE; číslo LV: 613; podiel: 25 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie BENKOVCE; číslo LV: 613; podiel: 25 %
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie BENKOVCE; číslo LV: 614; podiel: 50 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ONDAVSKÉ MATIAŠOVCE; číslo LV: 347; podiel: 25 %
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie ONDAVSKÉ MATIAŠOVCE; číslo LV: 347; podiel: 25 %
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ONDAVSKÉ MATIAŠOVCE; číslo LV: 347; podiel: 25 %
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ONDAVSKÉ MATIAŠOVCE; číslo LV: 347; podiel: 25 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ONDAVSKÉ MATIAŠOVCE; číslo LV: 376; podiel: 50 %
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ONDAVSKÉ MATIAŠOVCE; číslo LV: 542; podiel: 50 %
VODNÉ PLOCHY; kat. územie ONDAVSKÉ MATIAŠOVCE; číslo LV: 542; podiel: 50 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ONDAVSKÉ MATIAŠOVCE; číslo LV: 542; podiel: 50 %
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ONDAVSKÉ MATIAŠOVCE; číslo LV: 542; podiel: 50 %
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie ONDAVSKÉ MATIAŠOVCE; číslo LV: 542; podiel: 50 %
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ONDAVSKÉ MATIAŠOVCE; číslo LV: 600; podiel: 50 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ONDAVSKÉ MATIAŠOVCE; číslo LV: 599; podiel: 25 %
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie ONDAVSKÉ MATIAŠOVCE; číslo LV: 599; podiel: 25 %
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ONDAVSKÉ MATIAŠOVCE; číslo LV: 599; podiel: 25 %
VODNÉ PLOCHY; kat. územie ONDAVSKÉ MATIAŠOVCE; číslo LV: 599; podiel: 25 %
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ONDAVSKÉ MATIAŠOVCE; číslo LV: 599; podiel: 25 %
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PENIAZE V BANKÁCH A CENNÉ PAPIERE, podiel: 50%
PODIELY V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH, podiel: 100%
ZARIADENIE VRÁTANE CENNÝCH PREDMETOV, podiel: 50%
ŽIVOTNÉ POISTENIE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->