Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC172144
ID oznámenia: 
15642
titul, meno, priezvisko: 
Ing. BRIAN LIPTÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKA KONSOLIDAČNA, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
21273 € (z výkonu verejnej funkcie), 100094 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
GENERÁLNY RIADITEĽ
(SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNA,A.S.)
požitky: ODMENA, SLUŽOBNÉ MOT. VOZIDLO
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
DOM; kat. územie SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 9343; podiel: BSM
DOM; kat. územie STRATENÁ; číslo LV: 143; podiel: BSM
ZÁHRADA; kat. územie KAMENNÉ; číslo LV: 15482; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: HONDA, rok výroby: 2004, podiel: BSM
VYBAVENIE DOMÁCNOSTI, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
MAJETKOVY PODIEL V S.R.O., podiel: 33%
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTOCH, podiel: BSM
existencia záväzku: 
STAVEBNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 05. 01. 1999
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->