Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203058
ID oznámenia: 
16751
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. BRANISLAV TRÉGER, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
50518 € (z výkonu verejnej funkcie), 8480 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
GYMÁZIUM, ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC ŽSK, PODPREDSEDA ŠKOLSKEJ KOMISIE ŽSK
(ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA POSLANCA
PREDSEDA ZMOS
(ZRUŽENIIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie LIPTOVSKÝ PETER; číslo LV: 629; podiel: 50%
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie LIPTOVSKÝ PETER; číslo LV: 629; podiel: 50%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LIPTOVSKÝ PETER; číslo LV: 1291,1290, 444; podiel: 50%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie LIPTOVSKÝ HRÁDOK; číslo LV: 597,723; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPTOVSKÝ TRNOVEC; číslo LV: 891; podiel: 50%
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie LIPTOVSKÝ HRÁDOK; číslo LV: 1421; podiel: 50%
BÝVANIE A NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie NOVÉ MESTO BRATISLAVA III; číslo LV: 3204; podiel: 50%
ZÁHRADA; kat. územie LIPTOVSKÝ HRÁDOK; číslo LV: 1412, 723; podiel: 50%,16,66%
ZÁHRADY; kat. územie LIPTOVSKÝ PETER; číslo LV: 1412, 444; podiel: 50%
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie LIPTOVSKÝ JÁN; číslo LV: 1748; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPTOVSKÝ PETER; číslo LV: 444; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPTOVSKÝ TRNOVEC; číslo LV: 891; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->