Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203997
ID oznámenia: 
15971
titul, meno, priezvisko: 
Ing. BRANISLAV BOSÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SPP-DISTRIBÚCIA,A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
COMGRAU,S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŽIVNOSŤ
(Ing.. BRANISLAV BOŠÁK-BOSKE)
KONATEĽ
(COMGRAU,S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSESA
(URBÁR DOLNÉ PRŠANY-POZEMKOVÉ SPOLOČ.)
požitky: ODMENA ZA VÝKON ČINNOSTI PREDSEDU-NEPRAVIDELNÁ, PODĽA ROZHODNUTIA ZHROMÁŽDENIA
PREDSEDA
(OZCENTROMBB.SK)
požitky: BEZ POŽITKOV
PREDSEDA
(OZ KREMENIE)
požitky: BEZ POŽITKOV
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
LESNÝ POZEMOK; kat. územie MALACHOV; číslo LV: 1300; podiel: 1/180
LESNÝ POZEMOK; kat. územie MALACHOV; číslo LV: 1562; podiel: 1/180
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MALACHOV; číslo LV: 1579; podiel: 1/180
LESNÝ POZEMOK; kat. územie BADÍN; číslo LV: 2712; podiel: 121/9960
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BADÍN; číslo LV: 2719; podiel: 121/9960
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BADÍN; číslo LV: 2730; podiel: 1/80
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MALACHOV; číslo LV: 1687; podiel: 1/180
LESNÝ POZEMOK; kat. územie MALACHOV; číslo LV: 1862; podiel: 121/9960
LESNÝ POZEMOK; kat. územie MALACHOV; číslo LV: 2164; podiel: 1/180
BYT; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 5283; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 5400; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie BADÍN; číslo LV: 2751; podiel: 1/180
LESNÝ POZEMOK; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 3951; podiel: 1/180
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 4669; podiel: 1/180
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HORNÉ PRŠANY; číslo LV: 304; podiel: 81/8760
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HORNÉ PRŠANY; číslo LV: 589; podiel: 2/1245
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HORNÉ PRŠANY; číslo LV: 591; podiel: 2/1095
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MALACHOV; číslo LV: 1902; podiel: 43046/270000
LESNÝ POZEMOK; kat. územie MALACHOV; číslo LV: 2324; podiel: 5/270
LESNÝ POZEMOK; kat. územie MALACHOV; číslo LV: 771; podiel: 5/270
RODINNÝ DOM-ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie MALACHOV; číslo LV: 190; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie MALACHOV; číslo LV: 445; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie MALACHOV; číslo LV: 446; podiel: 241/600
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HORNÉ PRŠANY; číslo LV: 695; podiel: 121/9960
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HORNÉ PRŠANY; číslo LV: 703; podiel: 121/9960
LENÝ POZEMOK; kat. územie BADÍN; číslo LV: 2677; podiel: 19/2190
LESNÝ POZEMOK; kat. územie MALACHOV; číslo LV: 1637; podiel: 5/16
LESNÝ POZEMOK; kat. územie MALACHOV; číslo LV: 766; podiel: 1/80
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MALACHOV; číslo LV: 769; podiel: 1/180
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
AKCIE, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->