Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202376
ID oznámenia: 
15453
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. BORIS SUSKO, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
štátny tajomník
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ JADROVÝ FOND)
príjmy za rok 2019: 
43871 € (z výkonu verejnej funkcie), 8104 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ADVOKÁT
(ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. BORIS SUSKO, S. R. O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA
(LAVELA)
požitky: ŽIADNE
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA LAVELA V LIKVIDÁCII)
požitky: ŽIADNE
ČLEN DOZORNEJ RADY
(NÁRODNÝ JADROVÝ FOND)
požitky: ODMENA PODĽA ZÁKONA Č. 308/2018 Z.Z.
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(OBYTNÁ ZÓNA PRI JAZERE II)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie IVANKA PRI DUNAJI; číslo LV: 3056; podiel: BSM
ZÁHRADA; kat. územie IVANKA PRI DUNAJI; číslo LV: 3056; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie IVANKA PRI DUNAJI; číslo LV: 3056; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie IVANKA PRI DUNAJI; číslo LV: 2495; podiel: 1/5
ORNÁ PÔDA; kat. územie FARNÁ; číslo LV: 3566; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie IVANKA PRI DUNAJI; číslo LV: 2864; podiel: 1/5
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie IVANKA PRI DUNAJI; číslo LV: 2864; podiel: 1/5
ORNÁ PÔDA; kat. územie IVANKA PRI DUNAJI; číslo LV: 3782; podiel: 1/1
BYT; kat. územie SENEC; číslo LV: 10324; podiel: BSM
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie SENEC; číslo LV: 10324; podiel: BSM 1/27
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SENEC; číslo LV: 10750; podiel: BSM 1/105
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SENEC; číslo LV: 10324; podiel: BSM 5636/235461
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SENEC; číslo LV: 10324; podiel: BSM 35770/235461
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ CENNOSTI, podiel: 1/1
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: BSM
UMELECKÉ PREDMETY, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
POHĽADÁVKY VOČI TRETÍM OSOBÁM, podiel: 1/1
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 1/1
PODIELOVÉ LISTY / CENNÉ PAPIERE, podiel: BSM
FINANČNÉ PROSTRIEDKY, ÚSPORY, podiel: BSM, 1/1
existencia záväzku: 
BANKOVY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 13. 09. 2018
BANKOVÝ ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 16. 02. 2015
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->