Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202515
ID oznámenia: 
16727
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. BORIS HANUŠČAK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
5635 € (z výkonu verejnej funkcie), 46307 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NSP SV. JAKUBA, N.O. BARDEJOV
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie MIKULÁŠOVÁ; číslo LV: 342/6; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie MIKULÁŠOVÁ; číslo LV: 342/6; podiel: 1/2
TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie MIKULÁŠOVÁ; číslo LV: 342/7; podiel: 1/2
TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie MIKULÁŠOVÁ; číslo LV: 342/13; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2009, podiel: 1/1
ZARIADENIE RODINNÉHO DOMU, podiel: 1/2
ZARIADENIE REKREAČNEJ CHATY, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VKLADY V BANKÁCH, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->