Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B101221
ID oznámenia: 
15659
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JURAJ BLANÁR
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
37712 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VÁHOSTAV - SK, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA
(OZ SPOLOČNÝMI SILAMI)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM S GARÁŽOU; kat. územie ŽILINA - TRNOVÉ; číslo LV: 2554; podiel: BSM
ZÁHRADA, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ŽILINA - TRNOVÉ; číslo LV: 2508; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŽILINA - TRNOVÉ; číslo LV: 4247; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŽILINA - TRNOVÉ; číslo LV: 4248; podiel: 2/6
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY, LESNÉ POZEMKY; kat. územie ŽILINA - TRNOVÉ; číslo LV: 4249; podiel: 1/18
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie ŽILINA - TRNOVÉ; číslo LV: 4250; podiel: 1/9
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 8883; podiel: BSM
3X ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 8883; podiel: BSM
RODINNÝ DOM - CHATA (DREVENICA), GARÁŽ; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 8883; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: SUZUKI, rok výroby: 2015, podiel: BSM
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: HYUNDAI, rok výroby: 2018, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
2X VKLADY V BANKE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 03. 12. 2012
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->