Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
X203566
ID oznámenia: 
18755
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. BEATA HAVELKOVÁ, MPH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(LAUDEO, S. R. O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
RIADITEĽKA SEKCIE LIEK. POLITIKY A CENTRÁL. NÁKUPOV
(VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, A. S.)
požitky: MESAČNÁ ODMENA + SLUŽOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO AJ NA SÚKROMNÉ ÚČELY
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÉ ŠENKVICE; číslo LV: 4100; podiel: 4/2360
GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 3957; podiel: 1/1
BYT; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 4164; podiel: 1/1
BYT; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 6556; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA, ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ ŠENKVICE; číslo LV: 4114; podiel: 53/69996
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VEĽKÉ ŠENKVICE; číslo LV: 3616; podiel: 9/5833
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VEĽKÉ ŠENKVICE; číslo LV: 780; podiel: 1/20
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ ŠENKVICE; číslo LV: 3901; podiel: 1169/14952
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ ŠENKVICE; číslo LV: 2019; podiel: 1164/14952
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VEĽKÉ ŠENKVICE; číslo LV: 4729; podiel: 27/17499
VINICA, ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ ŠENKVICE; číslo LV: 2018; podiel: 1/8
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2013, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
II.PILIER, podiel: 1/1
III. PILIER, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 15. 05. 2015
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->