Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B0410
ID oznámenia: 
15182
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. TIBOR BASTRNÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
37464 € (z výkonu verejnej funkcie), 115 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
FORLIFE N.O. DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(UNIVERSITA J SELYEHO)
požitky: NIE
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(JÓKAIHO NADÁCIA)
požitky: NIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie KOMÁRNO; číslo LV: 9234; podiel: 50%
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie KOMÁRNO; číslo LV: 9234; podiel: 50%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KOMÁRNO; číslo LV: 13030; podiel: 1/15 50%
ZASTAVAnÁ PLOCHA A NÁDVORIE, GARÁŽ; kat. územie KOMÁRNO; číslo LV: 8820; podiel: 50%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KOMÁRNO; číslo LV: 13030; podiel: 2/15 50%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie KOMÁRNO; číslo LV: 9234; podiel: 2150/279120 50%
BYT; kat. územie KOMÁRNO; číslo LV: 6889; podiel: 100% 222/1692
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KOMÁRNO; číslo LV: 5072; podiel: 100%
NÁDVORIE, OSTATNÁ PLOCHA, RODINNÝ DOM; kat. územie RADVAŇ N/D; číslo LV: 1805; podiel: 50%
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie RADVAŇ N/D; číslo LV: 2874; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY, OSTATNÉ PLOCHY, REKREAČNÁ CHATA; kat. územie RADVAŇ N/D; číslo LV: 2133; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie PATINCE; číslo LV: 867; podiel: 50%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie PATINCE; číslo LV: 867; podiel: 50%
DOM A DVOR; kat. územie BIBINJE; číslo LV: 2192; podiel: 100%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie MOČA; číslo LV: 1959; podiel: 50%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie PATINCE; číslo LV: 867; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE BYTU, podiel: 50%
OBRAZY, podiel: 50%
ZBIERKA OSOBNÝCH PREDMETOV, podiel: 100%
POĽOVNÍCKA VÝBAVA, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH, podiel: 50%,75%
PEŇAŽNÁ HOTOVOSŤ, ÚSPORY, podiel: 100%
PODIELOVÉ FONDY, podiel: 100%
AKCIE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNE ÚVERY, podiel: 50%, dátum vzniku: 15. 02. 2013
ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 28. 05. 2013
PÔŽIČKA, podiel: 50%, dátum vzniku: 01. 09. 2018
LEASING, podiel: 50%, dátum vzniku: 20. 03. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
AUTO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2015
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->