Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
Y203618
ID oznámenia: 
15856
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. ÁRPÁD KORPÁS
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŽIVNOSTNÍK
(Mgr. ÁRPÁD KORPÁS)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PODPREDSEDA
(OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY - POZSONYI KIFLIPOLGÁRI TÁRSULÁS)
požitky:
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BOLDOG; číslo LV: 466; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie SAZDICE; číslo LV: 203; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie SAZDICE; číslo LV: 266; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie SAZDICE; číslo LV: 733; podiel: 1/8
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: DACIA, rok výroby: 2016, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
INDIVIDUÁLNE ŽIVOTNÉ POISTENIE, podiel: 100%
ŽIVOTNÉ POISTENIE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->