Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161905
ID oznámenia: 
15552
titul, meno, priezvisko: 
Ing. EVA ANTOŠOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 6240 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC VÚC
(NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ROČNÝ PRÍJEM VO VÝŠKE 6240 EUR
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie CHRENOVÁ; číslo LV: 2337/48; podiel: 1/1
ZÁHRADY; kat. územie ZOBOR; číslo LV: 2482/1; podiel: 1/4
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ZOBOR; číslo LV: 2482/2; podiel: 1/4
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ZOBOR; číslo LV: 2482/3; podiel: 1/4
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ZOBOR; číslo LV: 2487/3; podiel: 1/4
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ZOBOR; číslo LV: 2487/4; podiel: 1/4
DOM; kat. územie ZOBOR; číslo LV: 2482/2; podiel: 1/4
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2009, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->