Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202375
ID oznámenia: 
15357
titul, meno, priezvisko: 
PaedDr. ANTON STREDÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
štátny tajomník
príjmy za rok 2019: 
40239 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÉ PLOCHY, DVOJGARÁŽ; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 505; podiel: 1/2
BYT Č.8, (POZOSTÁVA Z BYTOV Č. 9,10,11), BYT Č. 12 + PIVNIČNÉ PRIESTORY; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 7658; podiel: 1/2
STAVEBNÝ POZEMOK; kat. územie NITRA - ŠÚDOL; číslo LV: 2025; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR (OBCHOD); kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 7658; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie NITRA - KYNEK; číslo LV: 7554; podiel: 10/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie NITRA - KYNEK; číslo LV: 7917; podiel: 6/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie NITRA - KYNEK; číslo LV: 7918; podiel: 5/9
ORNÁ PÔDA; kat. územie NITRA - KYNEK CESTA; číslo LV: 7781; podiel: 59/120
ORNÁ PÔDA; kat. územie NITRA - KYNEK CESTA; číslo LV: 7782; podiel: 53/150
ORNÁ PÔDA; kat. územie NITRA - KYNEK; číslo LV: 7937; podiel: 8/877
ORNÁ PÔDA; kat. územie NITRA - KYNEK; číslo LV: 7395; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie NITRA - KYNEK CESTA; číslo LV: 7486; podiel: 7/18
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NITRA - KYNEK CESTA; číslo LV: 7491; podiel: 1/34
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NITRA - KYNEK CESTA; číslo LV: 7940; podiel: 195/9290
ORNÁ PÔDA; kat. územie NITRA - KYNEK CESTA; číslo LV: 7483; podiel: 5/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie NITRA - KYNEK CESTA; číslo LV: 7788; podiel: 47/150
GARÁŽ; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 5425; podiel: 1/2
BYT; kat. územie ROGOZNICA; číslo LV: P.Č. 141/14, 147/08, 148/13; podiel: 1/2
STAVEBNÝ POZEMOK + DOM; kat. územie ROGOZNICA; číslo LV: 330191 P.Č. 674; podiel: 1/2
BYT; kat. územie NITRA; číslo LV: 4797; podiel: 1/52
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ŠPERKY, OBRAZY, VZÁCNE PREDMETY, podiel: 1/2
VYBAVENIE DOMÁCNOSTI, STAROŽITNOSTI, NÁBYTOK, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VKLADY NA ÚČTOCH, podiel: 1/2
PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 50%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->