Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202805
ID oznámenia: 
15438
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. ANTON ŠKREKO, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (AUDIOVIZUÁLNY FOND)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO KULTÚRY SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
FOND NA PODPORU UMENIA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
GENERÁLNY RIADITEĽ SEKCIE
(MINISTERSTVO KULTÚRY SR)
požitky: OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO AJ NA SÚKROMNÉ ÚČELY
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMKY A RODINNNÝ DOM; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 3152; podiel: 1/1
POZEMKY A RODINNÝ DOM; kat. územie BIELY KOSTOL; číslo LV: 1068; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie MODRANKA; číslo LV: 235; podiel: 1/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie MODRANKA; číslo LV: 1695; podiel: 1/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie MODRANKA; číslo LV: 1694; podiel: 1/10
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 1/2, dátum vzniku: 19. 03. 2019
AMERICKÁ HYPOTÉKA, podiel: 1/2, dátum vzniku: 15. 08. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->